Naar de inhoud Naar de footer

Privacyverklaring

Ondernemersvereniging Ravelijncenter, gevestigd aan Ravelijncenter 4, 1785LX, Den Helder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ondernemersvereniging Ravelijncenter verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ondernemersvereniging Ravelijncenter verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Ondernemersvereniging Ravelijncenter analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ondernemersvereniging Ravelijncenter bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ondernemersvereniging Ravelijncenter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ondernemersvereniging Ravelijncenter gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@ravelijncenter.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ondernemersvereniging Ravelijncenter zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Ondernemersvereniging Ravelijncenter wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ondernemersvereniging Ravelijncenter neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ravelijncenter.nl

Recaptcha V3 voor formulieren

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA v3. Dit is een gratis anti-spam dienst van Google die de website beschermt tegen fraude en misbruik. Formulieren kunnen zo niet automatisch worden ingevuld.